Artikel 1  Geldigheid van deze voorwaarden.

1‑1       Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door Baby International.

1‑2       Bijzondere van de voorwaarden van Baby International afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2  Aanbiedingen.

2‑1       Alle aanbiedingen en / of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De opgegeven prijzen gelden voor levering af bedrijf of magazijn van Baby International, inclusief omzetbelasting en inclusief eventuele emballage.

2‑2       Gegevens in drukwerken en via het internet verstrekt door Baby International zijn aan wijziging onderhevig zonder voorafgaand bericht, zij binden Baby International niet.

Artikel 3  Afspraken.

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Baby International binden hem niet, voor zover ze door Baby International niet zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 4  Overeenkomst.

4‑1       De overeenkomst van koop en verkoop van goederen, wordt eerst bindend voor Baby International door zijn bevestiging.

4‑2       Elke met Baby International aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat Baby International zonodig informatie betreffende hem opvraagt.

4‑3       Gegevens betreffende het aangebodene zoals prijzen, eigenschappen, maten, kleur enz., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door Baby International bij de aanbieding verstrekt, zijn voor hem niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.

Artikel 5  Prijzen.

5‑1       Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.

5‑2       Prijs(lijsten) en reclame materialen zijn aan wijzigingen onderhevig en binden Baby International niet.

Artikel 6  Gedeeltelijke levering.

Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen van een samengestelde order, kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling plaatshebben overeenkomstig het bepaalde in artikel “Betaling”.

Artikel 7  Aanbetaling.

Baby International is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te vragen. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van Baby International de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling.

Artikel 8  Leveringstermijnen.

8‑1       De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever Baby International schriftelijk in gebreke te stellen.

8‑2       De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Baby International zijn de goederen te leveren.

8‑3       Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

Artikel 9  Vervoer.

De verzending geschiedt op de wijze als door Baby International aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals onder andere door snel- of expresverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.

Artikel 10  Wijziging van de opdracht.

10‑1      Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

10‑2      Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Baby International ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

10‑3      Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door Baby International buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

Artikel 11  Annuleren / Retourneren.

11‑1    De kosten van de retournering zijn ten allen tijde voor rekening van de opdrachtgever.
De geretourneerde artikelen kunnen worden opgestuurd naar het volgend adres:

Baby International
Sluisstraat 42A
9581 JB Musselkanaal

Opdrachtgever is voorts verplicht Baby International te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en / of weigering van de goederen. Baby International behoudt zich in die gevallen alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen.

Indien je een artikel wilt ruilen of de bestelling wilt annuleren, kan dit altijd binnen 14 dagen na aflevering van je bestelling. De termijn van 14 dagen gaat in op de dag, na aflevering van je bestelling. Zodra je het artikel naar ons terugstuurt zijn de verzendkosten voor je eigen rekening. Wanneer je de bestelling wilt annuleren zal het aankoopbedrag inclusief de verzendkosten van de heenzending van de bestelling door ons binnen 14 dagen teruggestort worden. Deze termijn start op het moment dat je de bestelling terugstuurt.

 

Artikel 12  Terugnameregeling bij eventuele miskraam.

12‑1      Zolang het door u gekocht artikel nog bij ons in reservering opgeslagen staat is de opdrachtgever bij een eventuele miskraam niet aan afname gebonden onder overleggin van een kopie overlijdensbericht van de baby dan wel een doktersattest.

12‑2      Reeds geleverde meubelen en/of kinderwagens kunnen worden teruggenomen onder aftrek van 15% van het aankoopbedrag (met een minimum van € 75,00) verhoogd met eventuele ophaalkosten. Terug te nemen artikelen dienen in zogenaamde “nieuwstaat” te verkeren.

12‑3      Terugname is niet van toepassing op speciaal voor de opdrachtgever bestelde artikelen welke niet tot de standaard collectie van Baby International behoren, opruimingsartikelen, babykameraankleding en onverpakte uitzetartikelen.

12‑4      De aanvraag van de opdrachtgever voor de “miskraamregeling” dient schriftelijk te geschieden, Na de schriftelijke aanvraag (vergezeld van een kopie overlijdenbericht of doktersattest) worden retourgenomen goederen onder aftrek van eerdergenoemde kosten teruggestort.

Artikel 13  Tweelingregeling.

Mocht u de gelukkige ouders worden van tweeling, dan kan de reeds gedane aankoop gewijzigd worden in een tweelingwagen en zal de reeds gedane aanbetaling verrekend worden met de dan aan de te schaffen tweelingwagen Omgekeerd is deze regeling ook van toepassing..

Artikel 14  Reclame.

14‑1      Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Baby International terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 5 dagen na de dag van de levering Baby International wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

14‑2      Baby International dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

Artikel 15  Garantie.

Voor verkochte en geleverde goederen met fabriek‑ resp. importeurs‑ of groothandelgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen. Na ommekomst van de garantietermijn zijn de reparatiekosten voor rekening van de opdrachtgever conform de tarieven van Baby International.

Artikel 16  Retentierecht .

Wanneer Baby International goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is hij gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die hij besteed heeft ter uitvoering van de opdracht, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld. Baby International heeft dit retentierecht eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de opdrachtgever nog betalingen verschuldigd is.

Artikel 17  Aansprakelijkheid.

17‑1      Baby International is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;

b.Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;

c. Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;

d.Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik;

e. Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht;

f.  Enige andere van buiten afkomende oorzaak.

17‑2      Baby International is slechts aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor aangebrachte schade, alsmede aan eigendommen van de opdrachtgever en / of derden, voor zover ontstaan door schuld van Baby International of van hen, die door Baby International te werk zijn gesteld.

Artikel 18  Overmacht.

18‑1      Buitengewone omstandigheden, welke voor Baby International overmacht opleveren, ontheffen hem van zijn verplichting tot levering zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

18‑2      Baby International is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om de koopovereenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele reeds geleverde prestatie te betalen.

Artikel 19  Eigendomsvoorbehoud.

19‑1      Zolang Baby International geen volledige betaling inzake van een overeenkomst van partijen met betrekking tot de koop / verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Baby International.

19‑2      Baby International heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op hem de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.

19‑3      Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 20  Wanprestatie en ontbinding.

20‑1      Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Baby International ingeval van wanprestatie het recht hebben zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.

20‑2      Partijen hebben het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden indien:

a. De andere partij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt en nadat aan hem een redelijke termijn is gegund om alsnog na te komen. Baby International heeft voorts ingeval opdrachtgever een of meer verplichtingen niet nakomt het recht, zulks ter zijner keuze, om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

b.De andere partij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op haar de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.

c. De andere partij komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld.

20‑3      Baby International is, indien hij op lid 2 van dit artikel een beroep doet, gerechtigd om enig bedrag op te eisen die de opdrachtgever verschuldigd is op grond van door Baby International reeds geleverde goederen.

Artikel 21  Betaling.

21‑1      Betalingen, ook die in termijnen, dienen te geschieden binnen 30 dagen na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

21‑2      Baby International is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.

21‑3      Baby International is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

21‑4      Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke zullen worden berekend overeenkomstig het rapport Voorwerk II dan wel, indien dit Rapport niet langer actueel is, overeenkomstig de tarieven die door de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak alsdan redelijk zullen worden geacht. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand.

21‑5      Uit het enkele feit dat Baby International zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 22  Toepasselijk recht.

Op alle door Baby International gesloten overeenkomsten en / of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en / of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

Artikel 23  Geschillen.

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Baby International, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.